Allmänna villkor abonnemang Chainformation Platform

Allmänt

I enlighet med det avtal till vilket denna bilaga utgör allmänna villkor (”Avtalet”) mellan Kunden och Chainformation Management Systems AB (”Chainformation”) innefattande dessa allmänna villkor äger Kunden rätt att utnyttja den av Chainformation tillhandahållna tjänsten Chainformation Franchise Intranet (nedan ”Tjänsten”). Tjänsten beskrivs närmare i manualen för Tjänsten.

Kunden erhåller tillgång till Tjänsten via Internetaccess. Chainformation åtar sig att tillhandahålla Kunden access till Tjänsten enligt de villkor som anges i Serviceavtalet SLA.

1. Tjänsten och dess omfattning mm

Tjänsten består av de tjänster, system, information och produkter som kan hämtas och nås till Kundens användares Internetanslutna Enheter (Med Internetansluten Enhet avses i detta Avtal datorer, smartphones, surfbrädor samt andra eventuella kommande enheter som ger användare tillgång till internet). Information förmedlas genom att Chainformation sammankopplar Kundens Internetanslutna Enheter med Chainformations webbapplikation via Internet.

Chainformation åtar sig att tillhandahålla Tjänsten i konfiguration som vid var tid gäller enligt Chainformations utvecklingsplan, samt – under förutsättning att Kunden erlagt tillämplig serviceavgift därför – att kontinuerligt uppdatera Tjänsten i samband med Chainformations allmänna uppdatering och support av Tjänsten.

Chainformation garanterar att Kunden äger tillgång till Tjänsten enligt vad som framgår av (SLA). Chainformation äger dock rätt att vidta åtgärder som påverkar tillgängligheten till Tjänsten om Chainformation finner det påkallat av tekniska, underhålls-, drift- eller säkerhetsmässiga skäl. Chainformation skall om möjligt i god tid meddela Kunden om planerade avbrott i Tjänsten. Kunden är också medveten om och accepterar att tillgänglighet till Internet inte kan garanteras generellt och att Chainformation inte har något ansvar för sådana brister.

Den information som Kunden lägger in på med utnyttjande av Tjänsten, placeras inom en egen domän som endast Kunden äger tillträde till. Kunden äger ej rätt att utnyttja information i Tjänsten eller utrymme på tillhandahållen server/servrar för annat ändamål än utnyttjande av Tjänsten. Kunden äger ej heller rätt att utnyttja eller utforska andra delar av tillhandahållen server/servrar, utöver den till Kunden anvisade domänen.

Chainformations ansvar vad avser Kundens domän på Chainformations server är begränsat till att tillhandahålla Tjänsten samt tillhandahålla lagringskapacitet för information som Kunden lägger in med utnyttjande av Tjänsten, samt att tillse att Kundens domän står i förbindelse med Internet. Chainformation svarar dock inte för att Kundens egen Internet-access fungerar. Chainformation ansvarar vidare för att information som skickas ut till/hämtas av Kunden är i samma form som då Kunden lagrade informationen. Chainformation svarar dock inte för störning eller förvrängning av informationen som sker vid Internet-överföring.

2. Kundens åtaganden

Kunden har att själv tillhandahålla all telefon-, data-, hårdvaru-, mjukvaru- och annan utrustning nödvändig för Kundens access till Tjänsten.

Kundens access till Tjänsten är personlig och är knuten till de av Kundens anställda och de anställda i företag i Kundens kedja. Kunden äger inte överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av Tjänsten till tredje man utöver vad som uttryckligen medges i Avtalet, annat än efter skriftlig överenskommelse med Chainformation. Antalet behöriga användare kan ökas/minskas genom att Kunden lägger upp eller tar bort användare direkt on-line genom utnyttjande av Tjänsten (på sätt som närmare beskrivs i manualen till Tjänsten).

Kunden är införstådd med och accepterar att Kunden är betalningsskyldig enligt punkt 7 nedan för samtliga behöriga användare som Kunden lägger upp genom utnyttjande av Tjänsten. Betalningsskyldighet för nya behöriga användare uppstår från och med den kalendermånad Kunden lagt upp den nya behöriga användaren i Tjänsten och kvarstår till och med den kalendermånad användaren avregistreras i Tjänsten.

Vid Kundens registrering av behörig användare av Tjänsten (”Användare”) skall anges korrekt information om Användaren, Kundens organisationsnummer, kontaktuppgifter för Användaren, samt till vilken priskategori Användaren hör.

Kunden är ensamt och exklusivt ansvarig för all information som Kundens Användare lägger in, bearbetar eller hanterar med hjälp av Tjänsten och för all information som Kundens Användare lagrar under Avtalet. Kunden är vidare ensamt och exklusivt ansvarig för de resultat Kundens Användare erhåller i sitt utnyttjande av Tjänsten. Kunden äger enligt Avtalet endast lagra sådan information som har samband med Tjänsten.

Kunden är ansvarig för att ansöka om, få beviljat och löpande underhålla nödvändiga tillstånd för att lagra, bearbeta och hantera personuppgifter eller annan data som av myndighet eller annan kräver tillstånd.

Kunden är medveten om att det inte är tillåtet att använda Tjänsten för att tillgodogöra sig eller sprida lagstridigt material eller material som på något sätt strider mot god sed. Kunden förbinder sig att inte använda Tjänsten för att tillgodogöra eller sprida material som i sig eller om det skickas till/från Kunden kan uppfattas som kränkande, kan medföra intrång i annans upphovsrätt, är en företagshemlighet, kan uppmuntra annan att begå eller medverka till brott eller kan uppfattas som ett hot eller på annat sätt använda Tjänsten som ej kan anses förenligt med syftet med Tjänsten. Kunden skall använda Tjänsten så att Kunden inte hindrar eller stör andra datakommunikationer och mobiltelefon-kommunikationer eller hindrar eller stör den utrustning som används för att förmedla och bruka Tjänsten.

Kunden skall anpassa sin användning av Tjänsten enligt Chainformations rimliga instruktioner. I detta åtagande ingår bland annat att inte använda Chainformations varumärken eller kännetecken, på annat sätt än som uttryckligen medges av Chainformation.

Kunden skall säkerställa att samtliga Användare av Tjänsten följer Avtalet inkluderat dessa allmänna villkor. När Kunden registrerar Användare för Tjänsten ansvarar Kunden utöver ovanstående för att Användaren är behörig att för Kundens räkning utnyttja Kundens abonnemang avseende Tjänsten.

3. Nyttjanderätt till i Tjänsten ingående programvara

Kunden erhåller genom Avtalet en icke exklusiv rätt att använda i Tjänsten ingående programvaror för att använda Tjänsten enligt Avtalet. All upphovsrätt och övriga rättigheter till programvaror i Tjänsten tillkommer Chainformation eller andra rättighetshavare som äger delar av Tjänsten. Val av och version av programvaror som ingår i Tjänsten kan komma att variera under avtalstiden enligt Chainformations beslut.

Programvara som ingår i Tjänsten får endast kopieras av Kunden i den utsträckning som skriftligen uttryckligen medgivits av Chainformation.

Kunden äger under inga förhållanden bearbeta, förändra eller göra tillägg i programvara som ingår i Tjänsten utöver vad som uttryckligen anges i Avtalet.

Kunden äger inte överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt tillhandahålla hela eller delar av programvara i Tjänsten till tredje man utöver vad som skriftligen medges i Abonnemangsavtalet.

4. Lösenord mm

Kunden är ansvarig för att den användaridentitet och det lösenord Användaren erhåller i samband med registreringen för Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och oåtkomligt för tredje man. Det är inte tillåtet för flera Användare att logga in i systemet med ett och samma användarnamn och lösenord, utan varje Användare skall logga in individuellt.

Chainformation äger rätt att på egen bekostnad själv eller genom anlitande av extern konsult hos Kunden kontrollera användningen av Tjänsten och Kundens användande av användaridentiteter och lösenord. Kunden ansvarar för eventuellt obehörigt utnyttjande av Kundens Användares användaridentitet och lösenord till Tjänsten till dess att Kunden begärt att Chainformation skall spärra viss Användares åtkomst av Tjänsten.

5. Sekretess och Datasäkerhet

Chainformation åtar sig att ej lämna ut uppgifter till tredje man som kan avslöja Kundens Användares identitet, förutom i fall då lag eller domstol så påbjuder.

Part förbinder sig att inte för tredje man yppa eller i övrigt göra tillgänglig information, som part erhållit från andra parten inom ramen för Avtalet eller som part i övrigt får tillgång till genom Avtalet. Sekretessåtagandet gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för part på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretessåtagandet skall inte heller hindra part från att fullgöra skyldighet enligt lag att lämna ut uppgifter. Parternas åtagande om sekretess gäller även i tiden efter Avtalets upphörande.

Kunden skall vid utnyttjande av Tjänsten följa Chainformations vid var tid gällande föreskrifter om datasäkerhet.

6. Granskning av information

Chainformation kommer inte att granska den information och det material som Kunden lagrar under Avtalet, eller som sprids av Kundens Användare genom användning av Tjänsten. Kommer det till Chainformations kännedom att Tjänsten används på sätt som strider mot bestämmelserna i dessa allmänna villkor eller, om Chainformation enligt Chainformations rimliga uppfattning är skyldigt därtill enligt gällande lagstiftning, har Chainformation dock rätt att ta bort information eller material som Kundens Användare lagt in via Tjänsten. Chainformation kommer dock inte ta bort information eller material utan att först ha kontaktat Kunden.

7. Pris och betalning

Kunden skall till Chainformation erlägga betalning enligt Abonnemnagsavtalet. Betalningsskyldighet för nya användare uppstår vid den tidpunkt som anges i punkt 2, 2 stycket ovan.

Betalning skall, om inte annat särskilt angivits, ske månadsvis i efterskott mot faktura. Faktura skall betalas inom trettio (30) dagar efter fakturadatum enligt de anvisningar som anges på fakturan.

Betalas inte faktura i tid, har Chainformation rätt att efter skriftlig påminnelse med trettio (30) dagars varsel, utestänga samtliga Kundens Användare från Tjänsten till dess att full betalning erlagts. Om faktura trots påminnelse ej betalas inom den tid som nu sagts har Chainformation rätt att omedelbart säga upp Avtalet. Rätt till uppsägning föreligger dock inte om fakturan bestridits av Kunden på rimliga grunder. Vid försenad betalning har Chainformation vidare rätt till ersättning för betalningspåminnelse, inkasso och indrivningskostnader samt rätt till dröjsmålsränta enligt lag.

8. Ansvarsbegränsning mm

Chainformation ansvarar inte för skada på person eller egendom som drabbar Kunden, eller tredje man, som en följd av Kundens nyttjande av Tjänsten.

Chainformation ansvarar inte för  avbrott i Tjänsten som inte beror på Chainformation, eller för den information som befordras med Tjänsten. Chainformation ansvarar inte heller till någon del för datasekretessen i samband med överföringen av information via Internet vid nyttjandet av Tjänsten.

Vid fel i Tjänsten ansvarar Chainformation, med den begränsning som anges i punkt 11, endast för skada eller förlust som drabbar Kunden med anledning av avbrott i åtkomsten av, fel i eller förlust av, den information som lagrats av Kunden och som uppstår på grund av Chainformations vårdslöshet.

Chainformations ansvar är begränsat till det ovan sagda såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. Chainformations ansvar enligt avtalet är alltid begränsat till maximalt SEK 50.000.

9. Anspråk på grund av Kundens användning av Tjänsten

Om anspråk riktas mot Chainformation eller talan förs mot denne på grund av Kundens användning av Tjänsten åtar sig Kunden att ersätta Chainformation för de ersättningar och skadestånd som Chainformation genom förlikning eller dom åläggs att erlägga samt ersätta Chainformation för de övriga kostnader Chainformation åsamkats därav. Om Kunden så begär, äger Kunden rätt att anlita ombud som – på Kundens bekostnad – äger rätt att närvara i alla förhandlingar, möten mm samt ta del av allt skriftligt material med anledning av sådant krav som avses i denna punkt.

10. Avtalstid, avtals upphörande

Avtalet för Tjänsten gäller för en bestämd avtalstid och med uppsägningstid, vilka specificeras i Abonnemangsavtalet. Part har dock rätt att omedelbart säga upp avtalet om den andra parten i något väsentligt avseende brister i fullgörandet av sina åtaganden enligt detta Avtal och ej vidtar rättelse inom femton (15) dagar efter skriftligt påpekande därom, eller om den andra parten försätts i konkurs, ställer in sina betalningar, träder i likvidation eller eljest kan anses vara på obestånd. Chainformation har dessutom rätt att omedelbart säga upp avtalet om Kundens anslutning till Tjänsten stängs eller hade kunnat stängas enligt villkoren i dessa allmänna villkor. Slutligen har Chainformation rätt att efter underrättelse till Kunden omedelbart säga upp avtalet och stänga av Kundens Användares tillgång till Tjänsten om Kunden inte på något sätt nyttjat Tjänsten under en period av två (2) månader. Kunden äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande i förtid med stöd av 8.2. Detsamma gäller om Tjänsten inte är tillgänglig och detta inte beror på Kunden. Kunden äger vidare rätt att säga upp Avtalet i förtid om Chainformation bryter mot punkt 14 och inte vidtar rättelse inom trettio (30) dagar efter det att Kunden anmanat Chainformation att vidta rättelse.

Uppsägning av Avtalet skall alltid ske skriftligen (e-post).

Om Avtalet upphör att gälla, äger Chainformation rätt att radera all den information som av Kunden och Kundens Användare lagrats i Chainformations datasystem med utnyttjande av Tjänsten. Kunden ansvarar själv för att på egen bekostnad säkra tillgången och lagra det material som Kunden erhållit genom användande av Tjänsten och som Användaren önskar behålla. Sådan radering sker aldrig tidigare än sextio (60) dagar efter det att Avtalet upphört.

Om Kunden eller personer i Kundens ägar- eller ledningsstruktur uppträder på ett sådant sätt att detta kan visas skada Chainformations verksamhet, eller övriga Kunders varumärke(n) och därmed försämrar Chainformations framtida ekonomiska fördelar, äger Chainformation rätt att med omedelbar verkan säga upp detta avtal.

Om Chainformation på grund av konkurs eller liknande inte kan fullfölja sina skyldigheter enligt detta Avtal kan Kunden om samtliga nedan givna förutsättningar är uppfyllda få rätten att fortsätta använda Tjänsten.

Förutsättningar för Kundens fortsatta nyttjande av Tjänsten:

(a) Chainformation likvideras, försätts i konkurs eller kan ej på annat sätt fullfölja sina åtaganden enligt detta Avtal.

(b) Inget annat företag eller part tar över de skyldigheter och rättigheter som Chainformation har enligt detta Avtal.

(c) Kunden får inte lov att sälja, kopiera eller överlåta Tjänsten till annan part.

(d) Kunden får inte lov att göra förändringar i Tjänsten för att därefter sälja, kopiera eller överlåta Tjänsten till annan part även om detta sker under annat namn. Kunden får däremot göra förändringar för eget bruk om övriga punkter (10.a – 10.c, 10.e) uppfylls.

(e) Kunden sluter eget separat avtal med valfri driftsoperatör om drift av Tjänsten.

11. Force Majeure

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan (”Befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid därav och part inte kunnat råda över omständigheten. Såsom befriande omständighet skall anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, åsknedslag, brand, översvämning, knapphet på transporter, varor eller energi, eller för fel eller försening av leverans av varor eller tjänster av leverantör på grund av ovan angiven omständighet samt fel i det allmänna data- eller telefon- eller mobiltelefonnätet.

12. Villkorsändringar

Chainformation förbehåller sig rätten att efter underrättelse till Kunden, justera villkoren för användning av Tjänsten. Justeringen av villkoren utförs nittio (90) dagar efter att Kunden underrättats, skriftligen eller genom e-post. För det fall Kunden inte accepterar sådan ändring, äger Kunden rätt att inom angiven period säga upp avtalet till omedelbart upphörande.

Chainformation har rätt att utan föregående information, en gång per år höja priserna motsvarande den procentuella ökningen av det årliga Prisbasbeloppet i Sverige.

13. Överlåtelse av Avtalet

Avtalet får inte överlåtas på tredje man utan motpartens skriftliga medgivande. Chainformation äger dock rätt att överlåta avtalet till av Chainformation helägt dotterbolag.

14. Personuppgifter

14.1 Kunden är ansvarig för att behandlingen sker i enlighet med gällande lagstiftning. Avseende personuppgifter som behandlas inom Tjänsten är Kunden personuppgiftsansvarig och Chainformation personuppgiftsbiträde. Chainformation förbinder sig att bara behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet och Kundens skriftliga instruktioner. Leverantören skall vidta de tekniska och organisatoriska åtgärder som överenskommits. Använder Chainformation underleverantör som behandlar personuppgifter skall Chainformation som ombud för Kunden underteckna ett avtal med underleverantören enligt vilket underleverantören som personuppgiftsbiträde åtar sig att gentemot Kunden följa vad som anges i denna punkt 14.1.

15. Hela Avtalet, ändringar

Avtalet och dess angivna bilagor utgör parternas hela avtal beträffande Kundens utnyttjande av Tjänsten. Ändringar av, eller tillägg till, Avtalet eller dess bilagor skall för att vara bindande vara skriftligen avfattade och behörigen undertecknade av parterna. Chainformation äger rätt att anlita underleverantör för utförande av åtaganden enligt detta Avtal. Chainformation ansvarar för underleverantör såsom för egen handling.

Personliga meddelanden till Kunden skickas till den e-postadress Kunden angivit i Avtalet. Meddelanden från Kunden till Chainformation kan skickas via rubriken ”Kontakta oss” på Chainformations hemsida alternativt till den e-mailadress hos Chainformation som angivits vid Avtalets tecknande.

16. Tvister och tillämplig lag

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta Avtal skall slutligt avgöras i Svensk allmän domstol. Uppgår tvistebeloppet till mer än etthundratusen (100.000) kronor men mindre än femhundratusen (500.000) kronor, kan istället Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler om förenklat förfarande tillämpas.